قلعه دستانيان

 

قلعه دستانيان:

اين دژ باستاني به صورت ديوارهاي بلند و خندقي دور تا دور آن همراه با درب هاي سنگي ساخته شده است، و از آن ميتوان به عنوان محل استقرار اوليه مردمان روستا ياد كرد.گفته ميشود تاريخ ساخت آن در زمان سلجوقيان بوده ولي به عقيده نويسنده، قدمتش بيش از اين هم مي تواند باشد و ارزش تحقيق دارد. در آن روزگاران مردمان ساكن در قلعه، روز ها براي كشاورزي و امرار معاش به خارج از قلعه مي رفتند و سپس راه ورود به قلعه مسدود مي گرديد.خندق دور تا دور، پس از پر شدن با آب چشمه مجاور، بر امنيت اين مكان مي افزوده است. قابل مشاهده است در روزگاران پس از آن بمنظور كاربري ديگر، قسمت هايي كاسته و اضافه شده است.اين قلعه در اواخر در مالكيت نوادگان آقا سنجر بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

نويسنده: مجتبي صلصالي حسين آبادي | تاريخ: برچسب:, | موضوع: <-CategoryName-> |